Ons Onderwijs

Onze Academie is erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en volgt alle reglementeringen betreffende het Deeltijds Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs.

In de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, wordt onderricht verstrekt in de studierichtingen, graden, opties en vakken die door de gemeenteraad werden ingericht. De Academie volgt het minimum-leerplan dat bij besluit is vastgesteld. Het onderwijs wordt georganiseerd overeenkomstig de geldende wets- en reglementaire bepalingen. Het schooljaar duurt veertig weken. De data van de vakantieperioden worden jaarlijks vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen op basis van de geldende reglementaire bepalingen.

Jaarlijks worden openbare voorstellingen ingericht overeenkomstig de geldende reglementaire bepalingen. Alle examens worden georganiseerd tussen 15 mei en 20 juni van een lopend schooljaar. De leerlingen dienen voor elk examen ten minste 60% van de punten te behalen. Voor de graden L4, M3 en H3 worden examens georganiseerd in publieke zitting (openbare proef) in aanwezigheid van een externe examencommissie.

Er worden volgende kwotaties toegekend:

  • tussen 60% en 69% : geslaagd met voldoening
  • tussen 70% en 79% : geslaagd met onderscheiding
  • tussen 80% en 89% : geslaagd met grote onderscheiding
  • tussen 90% en 100% : geslaagd met grootste onderscheiding

Deze kwotaties komen tot stand na optelling van de resultaten van alle vakken uit de optie. De punten meegedeeld na een openbaar examen betekenen maar een onderdeel van het globale resultaat. Men kan pas naar een volgende graad overgaan wanneer men geslaagd is voor alle vakken uit de optie met ten minste 60% per onderdeel. De tweede zittijd vindt plaats telkens op de tweede zaterdag van september vanaf 09u30.

 

Het Deeltijds Kunstonderwijs van Dilsen-Stokkem en As behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet en verstrekt deeltijds kunstonderwijs in muziek, woordkunst en Dans. De hoofdschool is gevestigd in Stokkem in het voormalige klooster, Schutterstraat 7 en heeft als wijkafde­lingen Lanklaar, Dilsen, Elen en Rotem.
Daarnaast beschikt de academie over een filiaal te As met als wijkafdeling Niel bij As.

De Stedelijke Academie werd opgericht in 1972. Bij de aanvangsjaren stond wijlen de heer Jacky Ubaghs aan het roer van deze academie. Op 1 september 1991 naam de heer Marc Vanhengel het ambt van directeur van hem over.

Geografisch ligt de Stedelijke Academie midden in het mooie Maasland in het oude stadje Stokkem en in het Kempische dorpje As. De Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dilsen-Stokkem/As maakt deel uit van het Deeltijds Kunstonderwijs.
De schoolcultuur staat garant voor een aangenaam werkklimaat; het is een school waar iedereen zich thuis voelt, waar er aandacht is voor elk individu, een school met aandacht voor vernieuwing en waar kwaliteitsvol onderwijs één van de belangrijkste pijler is.
Het is een bruisende en dynamische school met passie voor jouw artistieke droom.
Al decennia lang staat de academie garant voor een kwalitatieve opleiding met aandacht voor eenieders persoonlijkheid, talenten en ambities. Hooggekwalificeerde leerkrachten-kunstenaars begeleiden de leerlingen in de zoektocht naar de eigen kunstzinnige ontwikkeling. De academie is een laboratorium voor kunst, cultuur en creativiteit: voor beginners, gevorderden, voor de kunstenaar in spe en voor de gepassioneerde amateur. Binnen lessen, projecten en optredens wordt er voortdurend gestreefd naar communicatie en samenwerking tussen de verschillende studierichtingen. Ook de samenwerking met het culturele leven en de scholen zijn een uitdaging en inspiratiebron. Ons filiaal te As vergroot en verstevigt deze uitstraling.

In de academie proberen we de artistieke creativiteit permanent te stimuleren. Op creativiteit staat voor ons geen leeftijd. Je kunt op elke leeftijd instappen. Je kunt er als kind, jongere of volwassene kiezen uit een brede waaier aan opleidingen. Je geniet er van kwaliteitsvol onderwijs met de beste leraars in muziek, woord, dans.
Jouw talent! Onze passie!
Is je grote droom muzikant worden of schitter je toch liever als acteur op de planken? Of voel je het soms kriebelen om te dansen? Dan ben je bij de Stedelijke Academie van Dilsen-Stokkem/As aan het juiste adres! 
In de academie gaan we bij elke leerling op zoek naar zijn/haar competenties en proberen deze talenten op een zeer professionele en persoonlijke manier verder te stimuleren en te ontwikkelen.
Ook volwassenen kunnen zich bij ons creatief uitleven. Je hebt geen vooropleiding nodig om te starten in de richting van je keuze. Heb je die voorkennis wel, dan zoeken we samen met jou welk lessenparcours je kunt volgen.
Heb je al enige ervaring met muziek, woord, dans of nog helemaal niet? In beide gevallen kan je bij ons terecht voor cursussen die rekening houden met jouw wensen.

Om het onderwijsaanbod te verruimen werd er in 2003 van start gegaan met een pré-opleiding; de kinderacademie was van dan af een vaste waarde binnen de Stokkemse academie. Hier kan men vanaf 6 jaar (1ste leerjaar van de basisschool) terecht.
Kinderen leren er spelenderwijs musiceren via allerhande spelletjes, zingen, rappen, toneel, orff-instrumenten bespelen. Op een speelse, creatieve maar bewuste manier komen ze in contact met muzikale parameters als ritme, melodie en harmonie.
Tevens krijgen ze de mogelijkheid om alle instrumenten te ontdekken. Hierdoor maken zij later een veel bewustere en persoonlijke keuze van het instrument.

Sinds enkele jaren bieden wij ook een pre-opleiding dans aan vanaf de leeftijd van 4 jaar.
In de lessen kinderdans wordt het kind geprikkeld, geboeid en gestimuleerd om zijn bewegingsmogelijkheden te ontdekken en te ontplooien. We leggen extra accenten op muzikaliteit, beleving en expressie.

In de kinderacademie maken de kinderen op een leuke wijze kennis met de wereld van muziek, woord en dans; de ideale voorbereiding op het officieel gesubsidieerd cursusaanbod. Eens je in de basisschool zit, leer je zelf een instrument bespelen, goed zingen, correct spreken, toneel spelen of dansen in groep. Jongeren kunnen zich verder in deze richtingen bekwamen, kunnen de Pop & Jazz-richting verkennen, zelf poëzie schrijven...

Nieuw initiatief in de academie!
Elk schooljaar organiseert de academie in oktober een instrumentenvoorstelling en –markt. Tijdens de 2 daaropvolgende maanden mogen de leerlingen proeflessen instrument volgen. Nadat de leerlingen een definitieve instrumentkeuze hebben doorgegeven mogen zij vanaf dit schooljaar in het 2° semester al instrumentles volgen. Het lerarenteam maakt hiervoor belangeloos en met veel enthousiasme extra lestijd voor vrij, waarvoor dank.
Een instrument bespelen is een droom van velen. Het heeft iets magisch …
Vandaar dat het menigeen, die in zijn jeugd hiervoor de kans niet kreeg, blijft intrigeren. De instroom van volwassen leerlingen vanaf de lagere graad is de voorbije jaren gestadig gestegen.

Naast het ruime cursusaanbod organiseert de academie jaarlijks talrijke concerten, theatervoorstellingen, dansshows en kleine toonmomenten. We mogen op deze jaarlijkse evenementen heel wat sympathisanten en toeschouwers verwelkomen.
Daarnaast is de academie een open huis voor innovatieve initiatieven, interdisciplinaire projecten, cross-overs, workshops, stages, artistieke en educatieve projecten, themadagen waarop bepaalde instrumentgroepen extra in de kijker geplaatst worden …..